Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους το οποίο είναι είτε πρωτότυπο συγγραφικό έργο, είτε σχέδιο, είτε φωτογραφία, τραγούδι, ταινία, έργο ζωγραφικής, γλυπτικής, λογισμικό ή βάσεις δεδομένων  και οτιδήποτε αποτελεί έργο της ανθρώπινης διάνοιας εκφρασμένο με κάποιο τρόπο . Αποτελεί δικαίωμα του δημιουργού και δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτού από τρίτους. Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θεμελιώδης προστασία παρέχεται με τον νόμος 2121/1993, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε και σήμερα το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας διέπεται από τον Ν. 4212/2013, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και η Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί έντονα καθημερινά προβλήματα όσον αφορά την διάκριση μεταξύ του πρωτότυπου έργου, που προστατεύεται και του αντιγράφου.

Είναι καθήκον του δικηγορικού μας γραφείου, κατόπιν εντολής των πελατών μας και για την προστασία των συμφερόντων τους, να προβαίνει, με απόλυτη εχεμύθεια,

  • σε κατοχύρωση σημάτων, σχεδίων και κάθε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας
  • κατοχύρωση πατέντας
  • δικαστική προστασία σε περιπτώσεις προσβολών
  • δικαστική προστασία σε περιπτώσεις παραπλανητικής διαφήμισης
  • εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε περίπτωση προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • συμβάσεις μεταβίβασης τεχνογνωσίας
  • συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα εμπορικά σήματα είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Αυτά αποτελούν σοβαρό περιουσιακό στοιχείο κάθε επιχειρηματία, κάθε επιχείρησης την οποία διακρίνουν, είτε προϊόντος αυτής που διακρίνουν. Το δικηγορικό μας γραφείο γνωρίζει καλά όλη την σχετική νομοθεσία που διέπει το δίκαιο των σημάτων: Νόμος 4072/12 Άρθρα 121-183 (Σήματα) & Άρθρα 184-196 (Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών), Κανονισμός 207/2009 για το κοινοτικό σήμα, Εκτελεστικός κανονισμός 2868/95 , Εγκύκλιος 1209/2012  και την χρησιμοποιεί προς όφελος των πελατών του.