Ένα μεγάλο μέρος της συναλλακτικής ζωής, αποτελεί η σύναψη συμβάσεων και έγγραφων συμφωνιών. Στο δικηγορικό γραφείο της Ιωάννας Λαγουμίδου, έχουμε την γνώση και της εμπειρία να συμβουλέψουμε τους πελάτες μας  για τους όρους κάθε είδους σύμβασης και για το συμφέρον τους  να συνάψουμε συμβάσεις με τους καλύτερους όρους.

  • Πωλήσεις, μισθώσεις ακύρωση πωλήσεων, λύση μισθώσεων, σύμβαση έργου, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμβαση franchise.
  • Τροποποιήσεις όρων τέτοιων συμβάσεων.
  • Σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων.